Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

KPP Grodzisk Wielkopolski

1. Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wielkopolskim zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

http://www.grodzisk-wielkopolski.policja.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 3 stycznia 2011 r. 

Strona internetowa częściowo jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt,  że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono w dniu 16.10.2020 roku na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

2. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest st. sierż. Aleksandra Hoffmann

e-mail:aleksandra.hoffmann@po.policja.gov.pl

tel. 47 77 22-226.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,  na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej: https://www.rpo.gov.pl

Na stronie internetowej i stronie BIP jest zamieszczona ikona zakładki pod nazwą obsługa osób uprawnionych. Dotyczy pomocy w załatwieniu sprawy dla osób doświadczających trwałych  lub okresowych trudności w komunikowaniu. Można kontaktować się poprzez: wiadomości SMS, pocztę elektroniczną, faks, platformę e-PUAP, stronę internetową. W zakładce znajduje się również do pobrania – karta zgłoszenia pomocy.

W Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Przejścia z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone są drzwiami, uruchamianymi na kartę dostępową. Osoba wchodząca do obiektu może otrzymać kartę dostępową – „GOŚĆ”. Interesanci w celu skontaktowania się z wybranym funkcjonariuszem lub pracownikiem Policji mogą zwrócić się do Dyżurnego KPP w Grodzisku Wielkopolskim.

 

Dostępność architektoniczna Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim

1. Budynek Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim znajduje się przy ulicy Drzymały 13, 62-065 Grodzisk Wielkopolski. W obiekcie znajdują się następujące wydziały, ogniwa oraz zespoły: Wydział Kryminalny, Wydział Prewencji, Ogniwo Ruchu Drogowego, Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia, Zespół Finansów, Łączności i Informatyki oraz Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych, dzięki czemu interesant ma możliwość załatwienia większości spraw w jednym budynku. Wejście do budynku jest oznaczone tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy, a obiekt jednostki jest oznaczony podświetlanym szyldem „POLICJA” zarówno od strony południowej, jak i zachodniej.

Parking wraz z oznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych dla interesantów znajduje się od strony południowej, wzdłuż ulicy 27 Stycznia, oraz wzdłuż ulicy Drzymały. Do głównego wejścia można dostać się przy pomocy podjazdu lub schodami. W związku z brakiem wind w budynku, przy poczekalni zlokalizowany jest Pokój Przyjmowania Interesantów, w którym może odbyć się obsługa osoby z niepełnosprawnością ruchową. Toaleta znajdująca się w poczekalni jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt jest piętrowy, na piętrach znajdują się tablice z nazwami komórek organizacyjnych. Toalety zlokalizowane są na każdym piętrze budynku, nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Obiekty posiadają wymagane oznakowania ewakuacyjne.


 

2. Budynek Komisariatu Policji w Rakoniewicach znajduje się przy ulicy Grodziskiej 16, 62-067 Rakoniewice. Wejście do obiektu oznaczone jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy, a obiekt jednostki jest oznaczony szyldem „POLICJA” od strony chodnika. Parking wraz z oznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych dla interesantów znajduje się przy obiekcie.

Budynek nie jest wyposażony w windy.

Toaleta znajdująca się w poczekalni jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt jest piętrowy, na piętrach znajdują się tablice z nazwami komórek organizacyjnych. Toalety zlokalizowane są na każdym piętrze budynku, nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Obiekty posiadają wymagane oznakowania ewakuacyjne.


 

Koordynatorzy:

 st. sierż. Aleksandra Hoffmann – Koordynator  ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

dane kontaktowe: adres e-maill: aleksandra.hoffmann@po.policja.gov.pl

telefon: 47 77 22 226 

 st. sierż. Aleksandra Hoffmann – Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych

dane kontaktowe: adres e-mail: aleksandra.hoffmann@po.policja.gov.pl

telefon: 47 77 22 226 

Mariusz KRZYŻANEK - Koordynator ds. dostępności stron BIP

dane kontaktowe: adres e-mail: mariusz.krzyzanek@po.policja.gov.pl

telefon: 47 77 22 312 

Dariusz MIŚ – Koordynator  ds. dostępności architektonicznej

dane kontaktowe: telefon: 47 77 22 210 (sekretariat) 

(podstawa prawna: ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami   Dz.U. 2019 poz. 1696).

opracował: oraz p. Mariusz Krzyżanek

Powrót na górę strony