Obsługa Interesantów

Podstawy prawne skarg i wniosków

Komenda Powiatowa Policji  w  Grodzisku  Wielkopolskim 
ul. Drzymały 13

62-065 Grodzisk Wielkopolski
NIP 777-00-01-878 REGON 630703410-00085

telefon alarmowy:             112

 
TEL. DO DYŻURNEGO: 47 77 222 00
TEL. DO KOMENDANTA: 47 77 222 10


fax:                  47 77 222 15

 e-mail: dyzurny.grodzisk-wlkp@po.policja.gov.pl

 

Komendant Powiatowy Policji w  Grodzisku Wielkopolskim

przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji

w poniedziałki w godz. 15.30 - 17.30

Pytania dotyczące spraw związanych z ruchem drogowym prosimy kierować na adres:
naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl

Pytania dotyczące spraw związanych z naborem do Policji i służby w Policji prosimy kierować na adres:
dobor@po.policja.gov.pl


Pytania dotyczące skarg i wniosków prosimy kierować na adres:
skarga@po.policja.gov.pl


Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań
TEL. DO DYŻURNEGO: 47 77 131 11
TEL. DO KOMENDANTA:  47 77 131 10


e-mail:skargi@wielkopolska.policja.gov.pl

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu

przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji

w poniedziałki w godz. 15.30 - 17.30.

Zgodnie z art.63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 r. każdy ma prawo do składania petycji, wniosków i skarg w interesiewłasnym lub innej osoby, za jej zgodą do organów władzy publicznej orazdo organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przeznie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa. Problematyka skarg i wniosków unormowana została w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Przedmiotem skargi w myśl art.227 k.p.a.może być "(...) w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw". Zgodnie z uregulowaniem zawartym w art.232 k.p.a. organ właściwy do rozpatrzenia skargi może przekazać ja do załatwienia organowi niższego stopnia, o ile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących działalności tego organu. Skargi winny być załatwione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niżw ciągu miesiącu.

W razie nie załatwienia skargi w wyżej wskazanym terminie stosuje się przepisy art.36-38 (przedłużenie terminu zakończenia postępowania).
Skargi mogą być wnoszone pisemnie (również pocztą elektroniczną) lub ustnie do protokołu.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (art.238 1 k.p.a.) powinno zawierać oznaczenie organu od którego pochodzi, wskazanie w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia,nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi (skarga bezzasadna) powinno ponadto zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Celem udzielenia odpowiedzi konieczne jest również podanie adresu pocztowego dla doręczeń.

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji,
jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:
 
    Rzecznik Praw Obywatelskich,
    Aleja Solidarności 77,
    00-090 Warszawa
    Przyjęcia Interesantów:
    Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
    poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
    od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
    telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
    centrala: 0-22 55 17 700
 
    Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego,    
    warmińsko-mazurskiego)
    ul. Chmielna 54/57
    80 -748 Gdańsk
    sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
    fax (+ 48) 58 764 73 03
    Przyjęcia interesantów:
    telefon (+ 48) 58 764 73 06
    poniedziałek w godz. 10.00-17.00
    wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00
 
    Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
    ul. Jagiellońska 25 pokój 122
    40 – 032 Katowice
    telefon (+ 48 32) 72 86 800
    fax (+ 48 32) 72 86 823
    Przyjęcia interesantów:
    poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
    wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00
 
    Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
    ul. Wierzbowa 5
    50 - 056 Wrocław  
    sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
    fax (+ 48) 71 343 43 25
    Przyjęcia interesantów:
    telefon (+48) 71 34 69 100
    poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
    środa w godzinach od 10.00 do 17.00
 
Linki: strona główna RPO www.rpo.gov.pl
            formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

 

Powrót na górę strony